Thi Công Móng Trụ Cầu Cảng CA GT Huyện Lập Thạch – Vĩnh Phúc.

01.

02.

03.

04.

05.

06.